Drukuj

Dokonanie adnotacji VAT 1 – 4 w dowodzie rejestracyjnym.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dokonanie wpisu adnotacji VAT 1-4 w dowodzie rejestracyjnym,
 2. dowód rejestracyjny,
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 4. zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, że pojazd spełnia określone poniżej warunki:

  • jest pojazdem samochodowym mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanym na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van;
  • jest pojazdem samochodowym mającym więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem od tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji , o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków.
  • jest pojazdem samochodowym, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków
  • jest pojazdem samochodowym, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;


 5. dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej,
 6. aktualny odpis z KRS  w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 7. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Opłaty:

Za dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, nie pobiera się opłaty.

Opłata skarbowa: 17,00 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową, po uprzednim otrzymaniu na stanowisku ds. rejestracji pojazdów polecenia zapłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze,

Termin załatwienia sprawy: w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie,  nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – Dz. U z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach - Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 968,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.

PoprzedniNadrzędnyNastępny

Aktualizowany: A.Danczak 12.07.2012, godz. 13:42