Drukuj

Dokonanie adnotacji VAT 1 – 4 w dowodzie rejestracyjnym.

Do pobrania:

 1. wniosek o wpisanie adnotacji urzędowej VAT, CIT, PIT

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o dokonanie wpisu adnotacji VAT 1-4 w dowodzie rejestracyjnym

Załączniki

 1. dowód rejestracyjny;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, że pojazd spełnia określone poniżej warunki:
  „VAT- ...”dla pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 86a ust. 9 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

  "CIT - …" - wpisując właściwą lit. od a do d - dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 4a pkt 9a lit. a-d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.),

  "PIT - …" - wpisując właściwą lit. od a do d - dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 5a pkt 19a lit. a-d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),
 4. dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność.
 5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Opłaty:

Za dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, nie pobiera się opłaty.

Opłata skarbowa:

17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy.

Wpisanie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,poz. 1054, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 968.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r.. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012r., poz.996 z późn. zm.)

 

PoprzedniNadrzędnyNastępny

Aktualizowany: A.Danczak 11.03.2016, godz. 13:12