Drukuj

Odbiór dowodu rejestracyjnego ( stałego, zatrzymanego przez Policję).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego,
 2. pozwolenie czasowe lub dotychczasowy dowód rejestracyjny – w przypadkach kiedy zamówienie nowego dowodu rejestracyjnego nie wymagało wydania pozwolenia czasowego,
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 4. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie – do wglądu,
 5. pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego, w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
 6. zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające usunięcie przyczyn(-y) zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego ( w przypadku gdy minął oznaczony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu termin następnego badania technicznego, dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie o okresowym badaniu technicznym pojazdu),
 7. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta – nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku o rejestrację pojazdu,
 8. dokument tożsamości.

Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową, po uprzednim otrzymaniu na stanowisku ds. rejestracji pojazdów polecenia zapłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze,

Termin załatwienia sprawy: w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - Dz.U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach - Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 968.

PoprzedniNadrzędnyNastępny

Aktualizowany: A.Danczak 12.07.2012, godz. 13:43