Drukuj

Odbiór dowodu rejestracyjnego ( stałego, zatrzymanego przez Policję).

Do pobrania:

 1. wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego

Załączniki:

 1. pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego, w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
 2. zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające usunięcie przyczyn(-y) zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (w przypadku gdy minął oznaczony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu termin następnego badania technicznego, dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie o okresowym badaniu technicznym pojazdu),
 3. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie – do wglądu,
 4. pełnomocnictwo
 5. dokument tożsamości.

Informacja dodatkowa:

W przypadku nabycia pojazdu z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym dodatkowo należy przedłożyć oryginał dowodu własności pojazdu.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

 

PoprzedniNadrzędnyNastępny

Aktualizowany: A.Danczak 23.02.2015, godz. 14:50